Tài liệu học tập

MỘT SỐ CÂU HỎI MÔ ĐUN CF

MỘT SỐ CÂU HỎI MÔ ĐUN CF; CÁC BẠN THEO DÕI NHÉ


Tin học MOS-WORD

Tóm tắt phần mềm Word 2010


Mô đun 1(CF): Máy tính căn bản

Mô đun 1(CF): Máy tính căn bản


Bài giảng mô đun 2- Ứng dụng văn phòng chủ chốt

Bài giảng mô đun 2- Ứng dụng văn phòng chủ chốt


Bài giảng đun 3 (LO) cuộc sống trực tuyến

Học viên tải về theo dõi, ôn tập theo câu hỏi. Vừa làm câu hỏi vừa tìm kiếm theo từ khóa để khỏi phải đọc hết hàng trăm trang của slide này.


Tham khảo phần LO

Tham khảo phần LO


Bài 2-Tập tin và Thư mục

Cách làm việc với một cửa sổ điển hình, thế nào là tập tin hoặc thư mục, lựa chọn các tập tin hoặc thư mục...