Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

Bài 16- Thuật toán Ford -Fulkerson

Thuật toán Ford - Fulkerson  Việc chứng minh định lý luồng cực đại - lát cắt cực tiểu cho ta một thuật toán tìm luồng cực đại (thuật toán Ford- Fulkerson)


Bài 15-Cài đặt thuật toán Dijkstra

Năm 1959, Edsger W. Dijkstra đưa ra một thuật toán rất hiệu quả để giải bài toán đường đi ngắn nhất. Thuật toán thực hiện việc gán và giảm giá trị của nhãn tại mỗi đỉnh của đồ thị.


Bài 14-Thuật toán Prim

Thuật toán Prim do Robert Prim đưa ra vào năm 1957, ý tưởng chính của nó là lần lượt ghép vào cây khung các cạnh có trọng số tối thiểu liên thuộc với một đỉnh của cây mà không tạo ra chu trình trong cây. Thuật toán sẽ dừng khi có được n - 1 cạnh vào cây. Dưới đây là mô tả các bước của thuật toán Prim.


Bài 13-Cài đặt thuật toán Kruskal tìm cây khung tối thiểu

File dữ liệu về đồ thị dạng text;


Bài 12-Cài đặt danh sách kề bằng mảng

Sử dụng mảng để cài đặt danh sách kề. các phần tử được lưu trữ ké tiếp liên tục trên mảng


Bài 11-Cài đặt đồ thị và duyệt đồ thị BFS, DFS

Sử dựng cấy trúc ma trận kề để lưu trữ đồ thị vô hướng có n đỉnh để duyệt đồ thị


Bài 10-Cài đặt cây nhị phân tìm kiếm

Cài đặt cây nhị phân tìm kiếm


Bài 9-Cài đặt cây tổng quát

Sử dụng mảng để lưu các con của 1 nút. Xây dựng cấu trúc một nút sau đó cài đặt cây tổng quát


Bài 8-Bài thực hành số 6.Hàng đợi cài đặt bằng danh sách liên kết đơn dùng 2 con trỏ

Bài 8-Bài thực hành số 6.Hàng đợi cài đặt bằng danh sách liên kết đơn dùng 2 con trỏ


Bài 7- Cài đặt ngăn xếp bằng DSLK đơn

Cài đặt ngăn xếp bằng DSLK đ