Bồi dưỡng học ArcGIS

Liên hệ cô Thùy - 0984290010 (bộ môn Tin học Trắc địa,khoa CNTT).

ĐỀ CƯƠNG

PHẦN I. PHẦN MỀM ARC-GIS VÀ NGUYÊN LÝ GIS

 1. Nguyên lý và chức năng cơ bản của GIS
 2.  Giới thiệu Arc-Gis là gì
 3. Cấu trúc tổ chức dữ liệu trong Arc –GIS
 4. Giao diện và trợ giúp trong Arc-GIS
  1. Phần mền Arc-GIS Desktop
  2. Các mô đun mở rộng

PHẦN 2. HIỂN THỊ, TRA CỨU, TRUY VẤN DỮ LIỆU

2.1. Các phương pháp hiển thị

2.2. Thưc hành các chế độ hiển thị

2.3. Tra cứu thông tin CSDL

2.4. Các lệnh truy vấn hỏi đáp CSDL thuộc tính

Thực hành.. Các BT liên quan đến truy vấn CSDL

PHẦN III. XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ CSDL GIS

3.1. Tạo mới, nhập DỮ LIỆU và xây dựng csdl không gian GIS

3.1.1. Tạo mới một Shapefile dạng điểm, đường, vùng

3.1.2. Tạo mới một Geodatabase

3.1.3. Thêm các lớp dữ liệu vào bản đồ

3.1.4. Tạo mới một trường dữ liệu

3.1.5. Nhập dữ liệu ( tạo mới các đối tượng)

3.1.5.1. Nhập dữ liệu dạng đường

3.1.5.2. Nhập dữ liệu dạng vùng

3.1.5.3. Nhập dữ liệu dạng điểm

3.1.5.4. Nhập dữ liệu dạng mô tả

3.2. Xây dựng và nhập dữ liệu cho đới tượng dạng điểm, đường, vùng.

3.2.1 Tạo các Shafefile: Điểm, đường, vùng

Làm việc với dữ liệu dạng điểm

Làm việc với dữ liệu dạng đường

Làm việc với dữ liệu dạng vùng

Làm việc với dữ liệu dạng mô tả

3.3. Biên tập và chỉnh sửa dữ liệu GIS

3.4. Làm việc với dữ liệu dạng bảng

3.4.1. Nhập thuộc tính cho lớp dữ liệu

3.4.2. Tạo trường dữ liệu để cập nhật dữ liệu ( Xóa, di chuyển, sắp xếp)

3.4.3. Tạo bản liên kết bằng Jions

3.4.3. Tạo bản liên kết bằng Relates

3.5. Làm việc với hệ tọa độ không gian trong Arc-GIS

3.5.1. Tạo báo cáo trong Arc-GIS

3.5.2. Trình bày dữ liệu bằng biểu đồ

PHẦN IV. THIẾT KẾ BIÊN TẬP VÀ TRÌNH BÀY BẢN ĐỒ

 1. Đặt trang in
 2. Thước tỷ lệ
 3. Tạo lưới chiêu
 4. ….
 5. ….

10. Xuất bản đồ ra hình ảnh

 

 

          PHẦN V. CÁC CHỨC NĂNG PHÂN TÍCH KHÔNG GIAN

THỰC HÀNH LÀM 6 CÔNG CỤ PHÂN TÍCH KHÔNG GIAN

1.Công cụ Clip:  Là cắt các đối tượng của một lớp dữ liệu từ một lớp dữ liệu khác

2. Công cụ Intersect: Dữ liệu đồ họa để làm việc

3. Công cụ Union: Dữ liệu đồ họa để làm việc là đối tượng vùng

4. Công cụ Megre: Dữ liệu đồ họa để làm việc                                

5.Công cụ Dissolve

6. Công cụ Buffer

PHẦN IV: DỰ ÁN GIS

Thực hành: làm BT để phân tích.. hiểu.. chiết tách.. csdl GIS

Liên hệ cô Thùy - 0984290010 (bộ môn Tin học Trắc địa,khoa CNTT).

Bài viết khác

Bồi dưỡng học ArcGIS

Liên hệ cô Thùy - 0984290010 (bộ môn Tin học Trắc địa,khoa CNTT).

MỘT SỐ CÂU HỎI MÔ ĐUN CF

MỘT SỐ CÂU HỎI MÔ ĐUN CF; CÁC BẠN THEO DÕI NHÉ

Tin học MOS-WORD

Tóm tắt phần mềm Word 2010

Mô đun 1(CF): Máy tính căn bản

Mô đun 1(CF): Máy tính căn bản

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI