THÔNG BÁO MỞ LỚP BỒI DƯỠNG ARCGIS CƠ BẢN

THÔNG BÁO MỞ LỚP BỒI DƯỠNG ARCGIS CƠ BẢN

Xin đăng ký tại đây

I.ĐỐI TƯỢNG CHIÊU SINH:

Tất cả các cán bộ, sinh viên cao học và đại học có nhu cầu ứng dụng GIS để giải quyết các bài toán chuyên ngành và bài toán quản lý trong các lĩnh vực: Môi trường, Địa chất, Trắc địa, Quản lý đất đai, Lâm nghiệp Xây dựng, Quản lý lưới điện, Quy hoạch đô thị, Giao thông vận tải, Công nghệ thông tin, Khí tượng thủy văn,…

Các học viên đã được biết về GIS và phần mềm ArcGIS.

II.MỤC TIÊU KHÓA HỌC:

- Cung cấp cho học viên các khái niệm về GIS, cơ sở dữ liệu, tiến trình phát triển, các thành phần, cấu trúc dữ liệu GIS, chức năng của GIS, hướng phát triển và các ứng dụng cơ bản của GIS. Sử dụng phần mềm ArcGIS học viên sẽ tạo ra được các bản đồ GIS, khám phá dữ liệu đằng sau những bản đồ, phân tích bản đồ và dữ liệu, nắm vững các khái niệm cơ bản làm nền tảng cho công nghệ GIS.

- Giúp học viên xây dựng, lưu trữ và hiệu chỉnh cơ sở dữ liệu GIS, liên kết các cơ sở dữ liệu, khai thác cơ sở dữ liệu, truy vấn và tổ chức dữ liệu địa lý, phân tích dữ liệu không gian, thiết kế bản đồ chuyên đề,…

- Giúp học viên hình dung được tổ chức của một hệ thống thông tin địa lý và ứng dụng được ở mức độ cơ bản để giải quyết các vấn đề về quản lý trong thực tiễn.

- Nâng cao hiệu quả trong quá trình vận hành một hệ thống, xây dựng cơ sở dữ liệu quan trọng của cơ quan Nhà nước/doanh nghiệp, tiết kiệm chi phí và thời gian của nhân lực, góp phần tăng doanh thu và tính chính xác/thuận tiện của công việc quản lý.

III. NỘI DUNG ArcGIS CƠ BẢN

Cung cấp cho học viên các khái niệm về GIS, tiến trình phát triển GIS, các thành phần của GIS, cấu trúc dữ liệu GIS, chức năng của GIS, ứng dụng GIS trong lĩnh vực cấp nước. Sử dụng phần mềm ArcGIS học viên sẽ tạo ra được các bản đồ GIS, khám phá dữ liệu đằng sau những bản đồ, phân tích bản đồ và dữ liệu, nắm vững các khái niệm cơ bản làm nền tảng cho công nghệ GIS, đồng thời xây dựng, lưu trữ và hiệu chỉnh cơ sở dữ liệu GIS, liên kết các cơ sở dữ liệu, khai thác cơ sở dữ liệu, truy vấn và tổ chức dữ liệu địa lý, thiết kế bản đồ chuyên đề,…

IV.THỜI GIAN: Thời gian giảng dạy: 10 buổi

V. ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT  

Chương 1: Khái quát chung về ArcGIS

1.     Giới thiệu về chức năng và các công cụ của ArcGIS (ArcMap, ArcCatalog, và ArcToolbox).

2.     Cài đặt phần mềm ArcGIS.

3.     Một số ứng dụng của ArcGIS trên Desktop và Workstation.

Chương 2: Một số khái niệm về Hệ thống thông tin địa lý (GIS)

1.     Khái niệm Hệ thống thông tin địa lý (GIS)

2.     Các thành phần của Hệ thống Thông tin Địa lý

3.     Mô hình và cấu trúc dữ liệu địa lý

4.     Một số chức năng của GIS: thu thập, lưu trữ, truy vấn, phân tích, hiển thị và xuất dữ liệu.

5.     Vấn đề hệ tọa độ, phép chiếu và tỉ lệ bản đồ trong GIS

6.     ArcGIS và các phép chiếu bản đồ.

Chương 3: Khám phá dữ liệu GIS bằng công cụ của ArcGIS

1.     Thao tác với dữ liệu địa lý trong ArcGIS (ArcMap, ArcCatalog, ArcToolbox)

2.     Phân biệt một số định dạng dữ liệu CAD/GIS

3.     Khám phá dữ liệu không gian: Raster, Vector.

4.     Truy xuất dữ liệu thuộc tính (bảng) trong ArcGIS: file *.dbf, *.xls

5.     Cấu trúc lưu trữ dữ liệu thuộc tính của ArcGIS.

6.     Phương thức kết nối dữ liệu thuộc tính với dữ liệu không gian.

Chương 4: Hiển thị dữ liệu

    1.  Giới thiệu một số công cụ hiển thị dữ liệu trong ArcMap.

    2.  Phương pháp thay đổi ký hiệu khi hiển thị các đối tượng không gian: điểm – đường – vùng, DataView, Layout View, các lớp dữ liệu, cách sắp xếp dữ liệu và các yếu tố bản đồ.

   3. Hiển thị dữ liệu không gian, dữ liệu thuộc tính: Single Symbol, Unique Value, Graduated Colors, Graduated Symbols, Dot Density, Chart.

Chương 5: Truy vấn dữ liệu

1.     Các công cụ truy vấn trực tiếp trong ArcGIS: Map tips, Identify, Find, Measure, Hyperlink, Zoom to Selected.

2.     Quan hệ không gian và truy vấn gián tiếp trên dữ liệu không gian.

3.     Xây dựng biểu thức truy vấn và truy vấn gián tiếp trên dữ liệu thuộc tính

4.     Tính toán, tổng kết, thống kê dữ liệu.

Chương 6: Phân tích dữ liệu

1.     Giới thiệu phân tích không gian.

2.     Một số phép toán phân tích một lớp, nhiều lớp.

3.     Xây dựng kế hoạch phân tích không gian.

4.     Giới thiệu một số phép toán phân tích không gian trên ArcGIS: Proximity, Overlay, Extraction.

5.     Phân tích không gian với ArcToolbox.

6.     Thiết lập mô hình phân tích từ kế hoạch phân tích không gian.

Chương 7: Biên tập bản đồ

1.     Giới thiệu về các thành phần của bản đồ trong ArcGIS.

2.     Phân nhóm dữ liệu

3.     Thao tác với với các thành phần của bản đồ trong cửa sổ trang in (Layout View)

4.     In ấn và xuất trang in sang các định dạng phổ biến (file ảnh, file *.pdf).

Chương 8: Số hóa và chuyển đổi định dạng dữ liệu

1.     Mô hình cơ sở dữ liệu địa lý (Geodatabase)

2.     Tạo, hiệu chỉnh dữ liệu không gian (Số hóa dữ liệu từ ảnh Raster, Chuyển đổi dữ liệu từ CAD file sang Geodatabase)

3.     Tạo, hiệu chỉnh dữ liệu thuộc tính.

4.     Xây dựng biểu thức tính toán và trích lọc dữ liệu.

VI.ĐĂNG KÝ

          Xin đăng ký học tại đây

 Cảm ơn các bạn!

 

Bài viết khác

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI