Hàm hlookup

 

Hàm HLOOKUP

Cú pháp: = HLOOKUP(lookup_value, table_array, row_index_num [,range_lookup]) Trong đó:
lookup_value: là một giá trị dùng để tìm kiếm, nó có thể là một giá trị số, một địa chỉ ô hay một chuỗi ký tự.
table_array: (bảng đối chiếu) là vùng chứa dữ liệu cần tìm. Đây là bảng dữ liệu phụ có nội dung thƣờng cố định, bao quát để bạn lấy dữ liệu.
row_index_num: số thứ tự hàng trên bảng dữ liệu phụ mà dữ liệu bạn cần lấy. Giá trị trả về nằm trên hàng bạn chỉ định này và ở cột mà hàm tìm thấy giá trị dò tìm lookup_value. range_lookup: là chuẩn dò tìm, bạn chỉ định muốn HLOOKUP tìm kiếm chính xác hay là tƣơng đối. Nếu là range_lookup = 1 (mặc nhiên) thì các giá trị ở hàng đầu tiên của bảng đối chiếu phải đƣợc sắp xếp tăng dần từ -2,-1,0,1,2,...,A-Z. Nếu không hàm HLOOKUP sẽ trả giá trị không chuẩn xác. Nếu là range_lookup = 0 thì các giá trị ở hàng đầu tiên của bảng đối chiếu không cần đƣợc sắp xếp. 81 Công dụng: Dò tìm một giá trị lookup_value ở cột đầu tiên bên trái của bảng dữ liệu đối chiếu table_array. Nếu tìm thấy sẽ trả về giá trị ở trên cùng dòng với giá trị tìm thấy trên cột có số tự row_index_num mà bạn chỉ định. Hàm VLOOKUP thƣờng dùng để điền thông tin vào bảng dữ liệu từ bảng dữ liệu đối chiếu

Bình luận

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI