Một số bài tập Excel CNTT Cơ bản

BẢNG 1: BẢNG LƯƠNG THÁNG 8

       

Lương cơ bản

1210000

 

 

 

 

Thuế giá trị gia tăng

10%

STT

Mã NV

Họ đệm

Tên

Ngày sinh

Mã chức vụ

Chức vụ

Hệ số lương

Lương thực lĩnh

(1)

001

Nguyễn Thị

Hân

20/11/1968

GD

?

?

?

(2)

031

Nguyễn Thị

Ngà

20/10/1977

NCV

?

?

?

(3)

021

Lê Thị Quỳnh

Ngân

20/11/1968

TP

?

?

?

(4)

041

Lê Thu

Hằng

14/02/1983

LTV

?

?

?

(5)

022

Nguyễn Thị

Xuyến

29/07/1980

TP

?

?

?

(6)

051

Lê Thu

Tuyết

17/05/1991

NVHC

?

?

?

(7)

052

Đặng Thị

Huyền

26/10/1991

NVHC

?

?

?

(8)

061

Hoàng Hải

Hoa

01/08/1983

TTV

?

?

?

(9)

042

Nguyễn Thị

Ngân

18/04/1981

LTV

?

?

?

(10)

053

Trần Phương

Hoa

12/09/1988

NVHC

?

?

?

(11)

054

Tạ Quang

Hằng

06/05/1983

NVHC

?

?

?

(12)

043

Trần Thị

Hạnh

12/03/1978

LTV

?

?

?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BẢNG 2: BẢNG HỆ SỐ LƯƠNG

MãChứcvụ

Chứcvụ

Hệsốlương

GD

Giám đốc

6.5

TP

Trưởng phòng

5.0

NCV

Nghiên cứu viên

4.5

LTV

Lập trình viên

3.5

NVHC

Nhân viên hành chính

3.0

TTV

Thực tập viên

2.0

 

Yêucầu:

           
  1. Sử dụng hàm tham chiếu để điền thông tin còn thiếu vào các cột Chức vụ và Hệ số lương trong bảng 1
  2. Sử dụng địa chỉ tuyệt đối để tính lương thực lĩnh theo công thức sau:

Lương thực lĩnh = (Hệ số lương x Lương cơ bản) – Tiền thuế giá trị gia tăng

 

Bình luận

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI